BAYBURT ÜNİVERSİTESİ


GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV KURALLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Hizmeti Protokolü kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinasyonunda yapılacak olan yazılı sınavda aşağıdaki sınav kuralları geçerli olacaktır.

Yazılı Sınav İle İlgili Bilgiler

 1. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
 2. Adaylara Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı için 50 adet soru sorulacaktır.
 3. Sorular 1 doğru ve 4 yanlış cevap olmak üzere toplamda 5 seçenekli olarak sorulacaktır.
 4. Adaylara Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı için 75 dakika cevaplama süresi verilecektir.

Sınav Kuralları İle İlgili Bilgiler

 1. Adayların, sınav başlamadan en az 15 dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir. Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkili ve sorumludurlar. Yanlış sınava veya belirlenmiş olan sınıf dışında başka bir yerde sınava girmek adayın sınavının geçersiz sayılmasına sebep olacaktır.
 2. Aday; sınav kağıdına, adını, soyadını ve istenen diğer bilgileri sınavın başlangıcında yazmak ve sınav kağıdını imzalamak zorundadır.
 3. Adaylar, sınavlarda sınav giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve sınav süresince masa üzerinde, gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar. Kimlik beyan etmeyen ve sınav giriş belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.
 4. Sınav sürecince gözetmenlere, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru sorulamayacaktır.
 5. Sınav süresince su içilebilir; ancak, yiyecek yenilmesi yasaktır.
 6. Sınav kağıdına ismini yazmayan ve/veya yoklama tutanağına imza atmayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 7. Sınav salonunda görevli bulunan gözetmenler sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden adayları bir tutanakla haklarında işlem yapılmak üzere idareye bildireceklerdir.
 8. Adayların sınav süresince konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır. Gözetmenler, bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak değerlendirecekler ve işlem yapacaklardır.
 9. Sınav süresince adayların, düzgün oturmaları ve çevreye bakmamaları gerekir. Sınav salonunda bulunan gözetmenler bu konuda adayları uyarabilirler. Uyarılar dikkate alınmadığında kopya işlemi yapılacaktır.
 10. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.
 11. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
 12. Adayların sınava çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri yasaktır.
 13. Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı, cevap kağıdı ile sınava giriş belgesi salondaki görevliler tarafından toplanacaktır.
 14. Herhangi bir şekilde sınav salonu dışında soru ve soru kitapçıklarını çıkarma teşebbüsü tespit edilenler hakkında idari işlem yapılacaktır.