Boğaziçi Üniversitesi


GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI


GENEL BAŞVURU SÜRECİ

 1. Adaylar 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik' ve 'Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği' çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi'nin ilan etmiş olduğu Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliğine tabi kadrolara sınav takviminde belirtilen tarih ve süre içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'ne ön başvurularını yapacaklardır.
 2. Boğaziçi Üniversitesi tarafından ön başvurular incelenerek Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınavı'na başvurusu kabul edilen adaylar ilgili üniversitenin web sayfasında ilan edilecektir.
 3. Adaylar, aday listesine ilişkin itirazlarını Boğaziçi Üniversitesi'ne yapacaklardır.
 4. Aday listelerine yapılan itirazlar kurumları tarafından karara bağlanacak ve kesin listeler Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilecektir.
 5. Boğaziçi Üniversitesi'nin ilan etmiş olduğu kesinleşmiş listede yer alan adaylar http://gys.ktu.edu.tr/ web adresi üzerinden KTÜ UZEM sınav sistemine giriş yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olacaklardır.
 6. Online başvuru sistemi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar sınav giriş belgesini alarak Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınavına girmeye hak kazanacaklardır.
 7. Yazılı sınav 'da gerçekleştirilecektir.
 8. Yazılı sınavın değerlendirilmesi yapılarak sonuçlar http://gys.ktu.edu.tr/ web sitesinde ilan edilecektir.
 9. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar sınav takviminde belirtilen süre içerisinde Boğaziçi Üniversitesi Sınav Kurulu’na yapılacaktır.
 10. İtirazlar Boğaziçi Üniversitesi Sınav Kurulunca KTÜ UZEM'e gönderilecek olup KTÜ UZEM Sınav Koordinasyon Kurulu tarafından itirazlar incelenip karara bağlandıktan sonra kesinleşen sonuçlar sınav takviminde belirtilen süre içerisinde http://gys.ktu.edu.tr/ adresinden yayınlanacak ve Boğaziçi Üniversitesi'ne yazılı ve elektronik ortamda bildirimi yapılarak Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınav süreci tamamlanmış olacaktır.
 11. Bu aşamadan sonra yapılacak olan sözlü/mülakat, genel değerlendirme, kadro ve Ünvanların adaylara dağıtımı gibi süreçlerle ilgili tüm yetki ve sorumluluk Boğaziçi Üniversitesi'ne ait olacaktır.

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV KURALLARI:

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınav Hizmeti Protokolü kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinasyonunda yapılacak olan yazılı sınavda aşağıdaki sınav kuralları geçerli olacaktır.

Yazılı Sınav ile İlgili Bilgiler

 1. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
 2. Adaylara Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınavı için 50 adet soru sorulacaktır.
 3. Sorular 1 doğru ve 4 yanlış cevap olmak üzere toplamda 5 seçenekli olarak sorulacaktır.
 4. Adaylara Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınavı için 75 dakika cevaplama süresi verilecektir.

Sınav Kuralları İle İlgili Bilgiler

 1. Adayların, sınav başlamadan en az 15 dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir. Sınav başlama saatinin 15’inci dakikasından sonra salona gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkili ve sorumludurlar. Yanlış sınava veya belirlenmiş olan sınıf dışında başka bir yerde sınava girmek adayın sınavının geçersiz sayılmasına sebep olacaktır.
 2. Aday; sınav kâğıdına, adını, soyadını ve istenen diğer bilgileri sınavın başlangıcında yazmak ve sınav kâğıdını imzalamak zorundadır.
 3. Adaylar, sınavlarda sınav giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve sınav süresince masa üzerinde, gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar. Kimlik beyan etmeyen ve sınav giriş belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.
 4. Sınav sürecince gözetmenlere, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru sorulamayacaktır.
 5. Sınav süresince su içilebilir; ancak, yiyecek ve diğer içeceklerin tüketilmesi yasaktır.
 6. Sınav kâğıdına ismini yazmayan ve/veya yoklama tutanağına imza atmayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 7. Sınav salonunda görevli bulunan gözetmenler sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden adayları bir tutanakla haklarında işlem yapılmak üzere idareye bildireceklerdir.
 8. Adayların sınav süresince konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır. Gözetmenler, bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak değerlendirecekler ve işlem yapacaklardır.
 9. Sınav süresince adayların, düzgün oturmaları ve çevreye bakmamaları gerekir. Sınav salonunda bulunan gözetmenler bu konuda adayları uyarabilirler. Uyarılar dikkate alınmadığında kopya işlemi yapılacaktır.
 10. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.
 11. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
 12. Adayların sınava çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, akıllı saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri yasaktır.
 13. Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı, cevap kâğıdı ile sınava giriş belgesi salondaki görevliler tarafından toplanacaktır.
 14. Herhangi bir şekilde sınav salonu dışında soru ve soru kitapçıklarını çıkarma teşebbüsü tespit edilenler hakkında idari işlem yapılacaktır.

SINAV YAPILACAK KADRO BİLGİLERİ

UnvanSınav TürüSınav Kodu
Şube MüdürüGörevde Yükselme3401
Yurt MüdürüGörevde Yükselme3402
ŞefGörevde Yükselme3403
MemurGörevde Yükselme3404
Mühendis (Elektrik Elektronik)Ünvan Değişikliği3405
Mühendis (Bilgisayar)Ünvan Değişikliği3406
Mühendis (Gıda)Ünvan Değişikliği3407
Mühendis (İnşaat)Ünvan Değişikliği3408
Mühendis (Orman)Ünvan Değişikliği3409
Mühendis (Endüstri)Ünvan Değişikliği3410
Mühendis (Endüstriyel Tasarım)Ünvan Değişikliği3411
Mühendis (Çevre)Ünvan Değişikliği3412
Mühendis (Kimya)Ünvan Değişikliği3413
Tekniker (Web Tasarım ve Kodlama)Ünvan Değişikliği3414
Tekniker (Bilgisayar Programcılığı)Ünvan Değişikliği3415
Tekniker (Harita ve Kadastro)Ünvan Değişikliği3416
Tekniker (Fotoğrafçılık ve Kameramanlık)Ünvan Değişikliği3417
Tekniker (Otobüs Kaptanlığı)Ünvan Değişikliği3418
Tekniker (Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı)Ünvan Değişikliği3419
Tekniker (Yapı Ressamlığı)Ünvan Değişikliği3420
Teknisyen (Mobilya)Ünvan Değişikliği3421
Teknisyen (Makine)Ünvan Değişikliği3422
ProgramcıÜnvan Değişikliği3423
DiyetisyenÜnvan Değişikliği3424
Tekniker (İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi)Ünvan Değişikliği3425

SINAV İÇERİKLERİ ve KONU BAŞLIKLARI

Konular (Görevde Yükselme Yazılı Sınavı İçin)Soru Adedi
Kanunlar
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu7
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu2
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu2
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu3
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu2
6245 sayılı Harcırah Kanunu3
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu1
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu1
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu2
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu1
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu1
Yönetmelikler
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği2
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği2
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik3
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik1
Taşınır Mal Yönetmeliği2
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği2
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği2
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik2
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik1
Kanun Hükmünde Kararnameler
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuramlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname1
Toplam Soru sayısı50

Not: Adaylar (11.09.2023) tarihine kadar olan mevzuat konularından sorumlu olacak olup, bu tarihten sonra yapılan/yapılacak olan kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden sorumlu olmayacaklardır.


Konular (Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı İçin)
UnvanProgram TürüSınav İçeriğiSoru Sayısı(Adet)
Mühendis (Elektrik Elektronik Mühendisi)Lisans (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Bilgisayar Mühendisi)Lisans (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Gıda Mühendisi)Lisans (Gıda Mühendisliği Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (İnşaat Mühendisi)Lisans (İnşaat Mühendisliği Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Orman Mühendisi)Lisans (Orman Mühendisliği)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Endüstri Mühendisi)Lisans (Endüstri Mühendisliği)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Endüstriyel Tasarım Mühendisi)Lisans (Endüstriyel Tasarım Mühendisliği)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Çevre Mühendisi)Lisans (Çevre Mühendisliği)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Kimya Mühendisi)Lisans (Kimya Mühendisliği)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
DiyetisyenLisans (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
ProgramcıLisans/Ön Lisans (GYUD Yönetmeliğinde yazılı şartları taşımak)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Web Tasarım ve Kodlama)Ön Lisans (Web Tasarım ve Kodlama)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Bilgisayar Programcılığı)Ön Lisans (Bilgisayar Programcılığı)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Harita ve Kadastro)Ön Lisans (Harita ve Kadastro)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Fotoğrafçılık ve Kameramanlık)Ön Lisans (Fotoğrafçılık ve Kameramanlık)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Otobüs Kaptanlığı)Ön Lisans (Otobüs Kaptanlığı)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı)Ön Lisans (Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Yapı Ressamlığı)Ön Lisans (Yapı Ressamlığı)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi)Ön Lisans (İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Teknisyen (Mobilya)Ortaöğretim (Mobilya)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Teknisyen (Makine)Ortaöğretim (Makine)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50

SINAV TAKVİMİ

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Takvimi
Sınav Sürecinin Duyurulması / Kılavuzun Yayımlanması (https://www.boun.edu.tr/) 11.09.2023
Başvuruların Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na yapılması 11.09.2023-29.09.2023
Başvuruların Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Sınav Kurulu’na iletilerek Sınav Kurulunca İncelenmesi ve Karara Bağlanarak Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına iletilmesi 02.10.2023-05.10.2023
Sınav Kurulu Kararının İlan Edilmesi (https://www.boun.edu.tr/) 06.10.2023
Aday listesine itirazların alınması (İtirazlar dilekçe ile Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Sınav Kurulu”na iletilecektir.) 09.10.2023-13.10.2023
Aday listesine itirazların Sınav Kurulunca karara bağlanması (“Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Sınav Kurulu” tarafından karara bağlanacaktır.) 16.10.2023-20.10.2023
Sınava katılabilecek kesinleşen aday listesinin ilanı (https://www.boun.edu.tr/) 23.10.2023
Yazılı Sınav İşlemleri
Adayların http://gys.ktu.edu.tr/ Web Adresi Üzerinden KTÜ UZEM Sınav Sistemine Kayıt Olmaları Gereken Tarih Aralığı (Not: Kayıt yaptıran adayların KTÜ UZEM tarafından onay işlemleri de aynı tarihler arasında gerçekleştirilecektir.) 05.11.2023-21.11.2023 (Mesai Bitimi)
Sınav Giriş Belgelerinin http://gys.ktu.edu.tr/ Web Adresi Üzerinden Erişime Açılacağı Tarih Aralığı 24.11.2023-01.12.2023 (Mesai Bitimi)
Yazılı Sınav Tarihi 02.12.2023 Cumartesi Saat 10:00
Yazılı Sınav YeriBoğaziçi Üniversitesi (Yazılı sınav yeri sınava katılacak aday sayısına göre daha sonra duyurulacaktır.)
Yazılı Sınav sorularına itirazların alınması (İtirazlar http://gys.ktu.edu.tr/ üzerinden adaylar tarafından bireysel olarak yapılacaktır.) 03.12.06.2023-05.12.2023 (Mesai Bitimi)
Yazılı Sınav Sonuçlarının Açıklanması08.12.2023
Yazılı Sınav sonuçlarına itirazların alınması (İtirazlar dilekçe ile Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, KTÜ UZEM'e iletilecektir.) 11.12.2023-15.12.2023 (Mesai Bitimi)
Yazılı Sınav sonuçlarına itirazların KTÜ UZEM tarafından karara bağlanması 18.12.2023-29.12.2023
Kesinleşen Yazılı Sınav sonuçlarının İlanı (https://www.boun.edu.tr/) 01.01.2024
* Sınav Kurulu, tarihleri ve süresi öngörülemeyen sebeplere bağlı olarak sınav takviminde gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapabilir.

SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI

Yazılı sınav ’da KTÜ UZEM koordinasyonunda, Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu İl’de ve Boğaziçi Üniversitesi’nin belirleyeceği bina ve salonlarda tek oturum halinde yüz yüze sınav şeklinde gerçekleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.

Yapılan sınavlarda hatalı soru sorulduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.